Ársreikningur

Ársreikningur

Ársreikningur samstæðunnar fyrir árið 2020 er gerður í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS), eins og þeir hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu. Ársreikningur samstæðunnar hefur að geyma ársreikning Brims hf. og dótturfélaga þess.

Ársreikningur Brims 2020

Áhugavert að vita!
Heildarafli togara var 46.436 tonn árið 2020 en 50.469 tonn árið 2019. Afli á úthaldsdag var 27,7 tonn árið 2020 en 29,2 tonn árið 2019.

Rekstur ársins 2020

Rekstrartekjur Brims hf. árið 2020 námu 292,4 m€ samanborið við 261,3 m€ árið áður. Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir (EBITDA) var 57,4 m€ eða 19,6% af rekstrartekjum, en var 63,3 m€ eða 24,2% árið áður. Fjármagnsgjöld voru 6,8 m€ samanborið við 4,6 m€ árið áður. Áhrif hlutdeildarfélaga voru jákvæð um 0,8 m€ samanborið við neikvæð áhrif um 1,6 m€ árið áður. Hagnaður fyrir tekjuskatt var 36,4 m€ samanborið við 43,0 m€ árið áður. Gjaldfærður tekjuskattur nam 7,5 m€ en var 9,3 m€ árið áður. Hagnaður ársins var því 29,4 m€ en var 34,0 m€ árið áður.

Meðalfjöldi ársverka árið 2020 var 769 en var 798 árið 2019. Laun og launatengd gjöld námu samtals 66,9 m€ samanborið við 76,6 m€ árið áður (10,3 milljarðar króna á meðalgengi ársins samanborið við 10,5 milljarða árið áður).

Rekstrarreikningur 2020

Skýr. 2020 2019
Seldar vörur 4 292.438 261.322
Kostnaðarverð seldra vara (233.023) (188.969)
Vergur hagnaður 59.415 72.353
Aðrar rekstrartekjur 6 0 214
Útflutningskostnaður (7.071) (10.420)
Annar rekstrarkostnaður 10 (9.975) (12.964)
Rekstrarhagnaður 42.369 49.183
Fjáreignatekjur 1.967 448
Fjármagnsgjöld (7.611) (6.372)
Gengismunur (1.135) 1.306
Fjáreignatekjur og fjármagnsgjöld samtals 12 (6.779) (4.618)
Áhrif hlutdeildarfélaga 17 819 (1.552)
Hagnaður fyrir tekjuskatt 36.409 43.013
Tekjuskattur 13 (7.516) (9.283)
Hagnaður af áframhaldandi starfsemi 28.893 33.730
Hagnaður af aflagðri starfsemi 5 472 228
Hagnaður ársins 29.365 33.958
EBITDA 57.401 63.333
Hagnaður á hlut
Grunnhagnaður og þynntur hagnaður á hlut 23 0,015 0,019

Allar tölur eru í þúsundum evra. Til að fara í ársreikninginn smella hér

Yfirlit um heildarafkomu ársins 2020

Skýr. 2020 2019
Hagnaður ársins 29.365 33.958
Rekstrarliðir færðir beint á eigið fé:
Liðir sem síðar munu verða endurflokkaðir yfir rekstur:
Þýðingarmunur vegna eignarhluta í félögum (2.699) 466
Áhættuvarnir vegna langtímaskulda 22 89 (335)
Heildarafkoma ársins 26.755 34.089

Allar tölur eru í þúsundum evra. Til að fara í ársreikninginn smella hér

Efnahagur

Heildareignir samstæðunnar námu 765,0 m€ í árslok 2020. Þar af voru fastafjármunir 647,9 m€ og veltufjármunir 117,1 m€. Í árslok námu heildarskuldir samstæðunnar 427,5 m€ og eigið fé nam 337,5 m€. Eiginfjárhlutfall var því 44,1% en var 45,3% í lok árs 2019.

Efnahagsreikningur 2020

Skýr. 2020 2019
Eignir
Rekstrarfjármunir 14 188.475 169.224
Rekstrarfjármunir í smíðum 15 0 51.045
Óefnislegar eignir 16 329.689 297.997
Eignarhlutur í hlutdeildarfélögum 17 36.322 28.839
Langtímakröfur á tengda aðila 18 91.883 0
Aðrar fjárfestingar 19 1.493 2.399
Fastafjármunir 647.862 549.504
Birgðir 20 56.898 59.768
Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur 21 28.059 37.931
Kröfur á tengda aðila 33 10.573 0
Handbært fé 21.596 53.497
Veltufjármunir 117.126 151.196
Eignir samtals 764.988 700.700
Eigið fé
Hlutafé 20.052 19.913
Yfirverðsreikningur 59.431 54.298
Þýðingarmunur 118 2.817
Annað bundið eigið fé 49.019 36.230
Óráðstafað eigið fé 208.850 204.106
Eigið fé 22 337.470 317.364
Skuldir
Vaxtaberandi skuldir 24 256.469 249.780
Tekjuskattsskuldbinding 25 69.383 71.465
Langtímaskuldir 325.852 321.245
Vaxtaberandi skuldir 24 63.715 28.504
Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir 26 21.373 22.688
Skuldir við tengda aðila 33 5.973 2.232
Skattar ársins 25 10.605 8.667
Skammtímaskuldir 101.666 62.091
Skuldir 427.518 383.336
Eigið fé og skuldir samtals 764.988 700.700

Allar tölur eru í þúsundum evra. Til að fara í ársreikninginn smella hér

Sjóðstreymi

Handbært fé frá rekstri nam 43,1 m€ á árinu 2020 en var 56,7 m€ árið áður. Fjárfestingar námu 83,0 m€. Fjármögnunarhreyfingar voru jákvæðar um 8,0 m€. Handbært fé lækkaði því um 31,9 m€ og var í árslok 21,6 m€.

Sjóðstreymi 2020

Skýr. 2020 2019
Rekstrarhreyfingar
Rekstrarhagnaður ársins 42.369 49.183
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:
Afskriftir og virðisrýrnun rekstrarfjármuna og óefnislegra eigna 15.046 14.364
Hagnaður af sölu eigna (14) (214)
57.401 63.333
Breytingar á rekstrartengdum eignum (11.499) 2.450
Breytingar á rekstrartengdum skuldum 11.572 (2.353)
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum 73 97
Innheimtar vaxtatekjur 951 466
Greidd vaxtagjöld (7.610) (6.459)
Greiddir skattar (7.666) (717)
Handbært fé frá rekstri 43.149 56.720
Fjárfestingarhreyfingar
Fjárfesting í rekstrarfjármunum 14 (23.963) (7.080)
Fjárfesting í rekstrarfjármunum í smíðum 15 (12.401) (11.702)
Söluverð rekstrarfjármuna 1.840 21.993
Söluverð aflaheimilda 0 12.329
Fjárfesting í dótturfélagi að frádregnu handbæru fé (17.286) 11.631
Söluverð eignarhluta að frádregnu handbæru fé 138 0
Lánveitingar til tengdra aðila 18 (29.763) 0
Afborganir lánveitinga 304 0
Aðrar fjárfestingar (1.917) (35)
Fjárfestingarhreyfingar (83.048) 27.136
Fjármögnunarhreyfingar
Greiddur arður (11.921) (13.353)
Keypt eigin bréf 0 (13.963)
Skammtímalán 37.035 (101.582)
Tekin ný langtímalán 5.375 103.345
Afborganir langtímalána (22.491) (43.085)
Fjármögnunarhreyfingar 7.998 (68.638)
(Lækkun) hækkun á handbæru fé (31.901) 15.218
Handbært fé í ársbyrjun 53.497 38.279
Handbært fé í árslok 21.596 53.497
Fjárfestingar og fjármögnun án greiðsluáhrifa:
Söluverð rekstrarfjármuna í smíðum 64.155 0
Lánveitingar (64.155) 0
Fjárfesting í eignarhlutum (5.272) 0
Seld eigin bréf 5.272 0
Söluverð eignarhluta í félögum 562 0
Lánveitingar (562) 0
Fjárfesting í dótturfélögum 0 (31.105)
Hlutafjáraukning 0 31.105

Allar tölur eru í þúsundum evra. Til að fara í ársreikninginn smella hér

Meginniðurstöður færðar til íslenskra króna

Séu niðurstöður rekstrarreiknings reiknaðar til íslenskra króna á meðalgengi ársins 2020 (1 evra = 154,52 ísk) verða tekjur 45,2 milljarður króna, EBITDA 8,9 milljarðar og hagnaður 4,5 milljarðar. Séu niðurstöður efnahagsreiknings reiknaðar til íslenskra króna á lokagengi ársins 2020 (1 evra = 156,1 ísk) verða eignir samtals 119,4 milljarðar króna, skuldir 66,7 milljarðar og eigið fé 52,7 milljarðar.

Tölulegt yfirlit 2016-2020

Rekstrartekjur

EBITDA

Hagnaður fyrir tekjuskatt

Hagnaður ársins

Veltufé frá rekstri

Eigið fé

Áhugavert að vita!
Á árinu 2020 fór 17.865 kg. af lífrænum úrgangi til moltugerðar frá starfsemi Brims. Það gerir um 8.933 kg af tilbúinni moltu.

Skattaspor

Skattaspor Brims og íslenskra dótturfélaga

Verðmætasköpun af rekstri samstæðunnar árið 2020 nam 31,9 m.kr. Fjárhæðinni var ráðstafað til samfélagsins með margvíslegum hætti, s.s. með launagreiðslum til starfsmanna, greiðslum á launatengdum gjöldum, kaupum á aðföngum frá birgjum, greiðslu annarra opinberra gjalda o.s.frv.

Skattbyrði samstæðunnar árið 2020 nam 4,4 m.kr. eða 13,8% af verðmætasköpun þess. Um 41% fjárhæðarinnar eru lögboðin gjöld vegna starfsmanna og 18% eru tekjuskattur til greiðslu.

Til viðbótar við þá skatta, sem gjaldfærðir voru hjá félögunum, innheimtu þau og stóðu skil á sköttum og gjöldum sem ekki teljast til gjalda en tengjast þó rekstrinum og þeim verðmætum sem hann skilar með beinum hætti. Slíkir innheimtir skattar námu 3,8 m.kr. árið 2020.

Skattaspor samstæðunnar árið 2020 nam samtals 8,2 m.kr.

Fjárhagslegt verðmæti sem félagið skapaði með rekstri sínum árið 2020

GJÖLD 2020 2019 2018 2017
Veiðigjald m.kr. 454 734 1.068 756
Mótframlag í lífeyrissjóð og tryggingargjald m.kr. 1.787 1.646 1.337 1.291
Afla- og hafnargjöld m.kr. 225 170 134 184
Skattar á eignir m.kr. 150 126 103 136
Tekjuskattur m.kr. 1.503 1.065 31 129
Kolefnagjald m.kr. 257 226 206 128
Aðrir skattar m.kr. 1 1 1 1
Greiddir skattar og opinber gjöld m.kr. 4.377 3.968 2.880 2.625
Skattbyrði starfsfólks m.kr. 3.571 3.439 2.699 2.686
Fjármagnstekjuskattur m.kr. 252 178 125 184
Innheimtir skattar m.kr. 3.823 3.617 2.824 2.870
Skattaspor Brims alls m.ISK 8.200 7.585 5.704 5.495